ประกาศ สมาคมศิษย์เก่า

ประกาศ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา  2553

Title รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปีการศึกษา 2553
PDF Files Download PDF Files / ใบตอบรับเข้าร่วมพิธี Date 1 ก.ค. 2553
ตามที่ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การทำวิทยานิพนธ์ของนัก ศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีคุณภาพเป็นเลิศ

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนการทำ วิทยานิพนธ์บางส่วน  ประจำปีการศึกษา  2553 ดังนี้


ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
คณะเภสัชศาสตร์
1
นายอนวัช เชิญขวัญศรี
5137409 PYPT/M

เภสัชการ

รศ.ดร.สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร

วิทยาลัยราชสุดา
2
นางกาญจนา มิตตานนท์สกุล
4937678 RSRS/M
งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ผศ.ดร.ทวี  เชื้อสุวรรณทวี

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
3
นายธนพล มากแสงสิริ
5036515 ADAD/M

วิทยาการเสพติด

อ.ดร.ประภาพรรณ  จูเจริญ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
4
น.ส.ดวงตา พินิจธรรม
5136091 PRPR/M

วิจัยประชากรและสังคม

รศ.ดร.วาทินี บุญชะลักษี

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ สถาบันโภชนาการ
5
น.ส.ชุษณา เมฆโหรา
5137126 RANU/M
โภชนศาสตร์

อ.ดร.ศิริพร  ตันติโพธิ์พิพัฒน์

โครงการร่วมคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะเภสัชศาสตร์
6
น.ส.กุลชา ชยรพ
5136087 GRPL/M

วิทยาการพืช

รศ.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
7
น.ส.ฉัฐกาญจน์ อาจสาลี
5037761 EGEE/M

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.บรรลือ  เอมะรุจิ
8
น.ส.สมฤทัย ภู่ทอง
5136498 EGEE/M
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

อ.ดร.สุวรรณา  บุญตานนท์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
9
น.ส.รัฐลักษณ์ พิทักษ์จักรพิภพ
5137811 SHCJ/M

อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

อ.ดร.พรรณชฎา  ศิริวรรณบุศย์

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
10 น.ส.สินีนุช นิมิตรดี
5037822 MBNS/M

ประสาทวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.นัยพินิจ  คชภักดี

11 น.ส.สุจิตราภรณ์ สุขถาวร
5137034 MBMG/M
อณูพันธุศาสตร์ และพันธุวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.อภินันท์  อุดมกิจ

คณะเทคนิคการแพทย์
12
นางทิพสุคนธ์ ภัทรกรนันท์
5136698 MTMT/M

เทคนิคการแพทย์

ผศ.ดร.ดลินา  ตันหยง

13
น.ส.สมฤทัย ภู่ทอง
5136498 EGEE/M

เทคนิคการแพทย์

ผศ.ดร.อังกูรา  สุโภคเวช

คณะกายภาพบำบัด
14
น.ส.ศิรวีร์ เชาวลิต
5136159 PTPT/M

กายภาพบำบัด

ผศ.ดร.ระวีวรรณ  เล็กสกุลไชย

15
น.ส.สมฤทัย ภู่ทอง
5136498 EGEE/M

กายภาพบำบัด

รศ.โสภา  พิชัยยงค์วงศ์ดี

16
น.ส.ชนาทิพย์ พลพิจิตร์
5037094 PTPTM/M

กายภาพบำบัด

อ.ดร.วรรณเพ็ญ  จันทร์ศิรินุเคราะห์
คณะพยาบาลศาสตร์
17
น.ส.มาณิกา เพชรรัตน์
5036754 NSMH/M
การพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช

อ.ดร.วิมลนันท์  พุฒิวนิชพงศ์

18
นางอุษา คงคา
5037599 NSAM/M

การผดุงครรภ์ขั้นสูง

ผศ.ดร.เอมพร  รตินธร

19
น.ส.จารุวรรณ สุขนิธิ
4937369 NSPN/M

การพยาบาลเด็ก

ผศ.ดร.วัลยา  ธรรมพนิชวัฒน์

20
น.ส.มรกต สิทธิขันแก้ว
5136734 NSPN/M
การพยาบาลเด็ก

รศ.ดร.นงลักษณ์  จินตนาดิลก

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
21
นางสุสงวน รักหน้าที่
5037637 ENTM/M
เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.เบญจภรณ์  ประภักดี

22
น.ส.เสาวลักษณ์ มาธุสรสกุล
5036392 ENTM/M

เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.สุวลักษณ์  สาธุมนัสพันธุ์

23
น.ส.นภาวรรณ ดีปานแก้ว
5137252 ENAT/M

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

รศ.สยาม  อรุณศรีมรกต

24
นายกิตติบดี ชินโคตรพงศ์
5137256 ENAT/M
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ดร.จารุวรรณ  วงค์ทะเนตร

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
25
น.ส.สาริณี เอื้อกิตติกุล
5037752 CFHD/M
พัฒนาการมนุษย์

อ.พญ.หัทยา  ดำรงค์ผล

26
น.ส.จอมขวัญ รัตนกิจ
5037755 CFHD/M
พัฒนาการมนุษย์

อ.ดร.สาวิตรี  ทยานศิลป์

27
น.ส.ดรรชนี มุ่งดี
5036727 CFHD/M
พัฒนาการมนุษย์ อ.ดร.วสุนันท์  ชุ่มเชื้อ
28
น.ส.พิมพ์ชนก วงศาโรจน์
5037759 CFHD/M

พัฒนาการมนุษย์

ดร.สาวิตรี  ทยานศิลป์

สถาบันโภชนาการ
29
น.ส.ชฎามาศ พรหมคำ
5037432 NUFT/M
พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ

ผศ.ดร.ชนิพรรณ  บุตรยี่

30
น.ส.ภูริตา พรอนันต์
5137375 NUFN/M
อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา

ผศ.ดร.สิติมา  จิตตินันทน์

31
น.ส.สุนทรินทร์ สัจจะวัชรพงศ์
5037423 NUFN/M
อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา

อ.ดร.ธนัสนี เพียรตระกูล

32
น.ส.ยุพา ชาญวิกรัย
5036323 NUFN/M
อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา

ผศ.ดร.ชนิดา  ปโชติการ

33
น.ส.โศภชา เจียมรุ่งรักษา
5036325 NUFN/M
อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา

อ.พญ.สิรินทร  ฉันศิริกาญจน

คณะสาธารณสุขศาสตร์
34
น.ส.รำไพพรรณ ศรีทิพงศ์
5037046 PHPH/M
บริหารสาธารณสุข

รศ.ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค์

35
นางณัฏฐ์สิณี สุขสมัย
5037009 PHPH/M
การพยาบาลสาธารณสุข

ผศ.ดร.ขวัญใจ  อำนาจสัตย์ซื่อ

36
น.ส.อนุสรา เจ๊ะสัน
5136994 PHPH/M
โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

อ.ดร.สุคนธา  ศิริ

37
นายบุญธรรม ดีดวง
4936427 PHPH/M
โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

ดร.ทพ.สุทธิ  เจริญพิทักษ์

38
นายพีรวัฒน์ สินไชย
4937490 PHES/M

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.สุเทพ  ศิลปานันทกุล

39
น.ส.ธนินพร ทิพยมงคลกุล
4536341 PHES/M

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ศิราณี  ศรีใส

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
40
นายพงษ์สิทธิ์ พงษ์ประดิษฐ์
5136668 RAAN/M
การพยาบาลผู้ใหญ่

รศ.ดร.มณี  อาภานันทิกุล

41
น.ส.สุภาพร พัฒนสาร
5136679 RAAN/M

การพยาบาลผู้ใหญ่

อ.ดร.กุสุมา  คุววัฒนสัมฤทธิ์

42
น.ส.สมจิต วรรณขาว
5137512 RAPN/M
การพยาบาลเด็ก

อ.ดร.ทิพวัลย์  ดารามาศ

43
น.ส.ชญาน์นันท์ ใจดี
5136958 RAPN/M
การพยาบาลเด็ก

อ.ดร.เสริมศรี  สันตติ

44
นายเวหา เกษมสุข
5136682 RACN/M

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ผศ.ดร.นพวรรณ  เปียซื่อ

45
น.ส.บุษบา ประสมผล
5136680 RACN/M

การพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน

ผศ.ดร.วันทนา  มณีศรีวงศ์กูล

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
46
นายนิธิฤทธิ์ กั้นเขตต์
5137495 LCCU/M
วัฒนธรรมและการพัฒนา

อ.ดร.ณรงค์  อาจสมิติ

47
น.ส.อมรรัตน์ รัตนวงค์
5037918 LCLG/M
ภาษาศาสตร์

อ.ดร.อิสระ  ชูศรี

48
น.ส.เสาวนีย์ เลิศกมลวรรธน์
4937914 LCLG/M
ภาษาศาสตร์

รศ.ดร.อมร  แสงมณี

49
นายหริรักษ์ สุขศิริวัฒน์
5037791 LCCS/M
วัฒนธรรมศึกษา

อ.ดร.ณรงค์  อาจสมิติ

50
นายทรงฤทธิ์ ศรีสารคาม
5036258 LCCS/M
วัฒนธรรมศึกษา

อ.ดร.ขวัญจิต  ศศิวงศาโรจน์

51
นายวรวิทย์ วราสินธ์
4937940 LCCS/M
วัฒนธรรมศึกษา

รศ.ดร.เสาวภา  พรสิริพงษ์

52
น.ส.สมกนก ยิ้มสนิท
5037797 LCCS/M
วัฒนธรรมศึกษา

อ.ดร.ศิริจิต  สุนันต๊ะ

53
น.ส.เพ็ญนภา ไกรราษฎร์
5037795 LCCS/M
วัฒนธรรมศึกษา อ.ดร.สมใจ  ทุนกุล
54
นายวีระชาติ สุขสุวรรณ
5136514 LCCD/M
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
สื่อสารและการพัฒนา
อ.ดร.ธีรพงษ์  บุญรักษา
55
น.ส.ทิวาพร ธงทอง
5036425 LCCD/M
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
สื่อสารและการพัฒนา

รศ.ดร.สุจริตลักษณ์  ดีผดุง

56
น.ส.มานิดา พากเพียร
5137463 LCCD/M
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
สื่อสารและการพัฒนา

อ.ดร.สิรินทร  พิบูลภานุวัชน์

คณะวิทยาศาสตร์
57
นายขวัญธนา กระต่ายทอง
5037561 SCAN/M
กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง

อ.ดร.เพิ่มพันธุ์  ธรรมสโรช

58
น.ส.อารียา ปาหลัง
5137099 SCAN/M
กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง

อ.ดร.รพีพรรณ  วานิชวิริยกิจ

59
น.ส.ศิรินันท์ สังขาระ
5136972 SCFS/M
นิติวิทยาศาสตร์

อ.ดร.ณัฎฐินี  พันธ์วิศวาส

60
น.ส.พงศนาถ ผ่องเจริญ
5137066 SCBC/M
ชีวเคมี

รศ.ดร.ฤทัยวรรณ  โต๊ะทองมูลค่าทุน ทุนละ  15,000.-บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กำหนดวันรับทุน

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดมอบทุนให้แก่นักศึกษา วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2553  เวลา  13.00  น. ณ ห้องประชุม  408  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  (ศาลายา) โทร. 0-2800-2447, 0-2441-5146,
0-2441-4125  ต่อ 117

การติดต่อขอลงทะเบียนรับทุน

นักศึกษาผู้ได้รับ ทุน ติดต่อขอลงทะเบียนรับทุนได้ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 (ศาลายา) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2553 ในเวลาราชการ

เงื่อนไขการรับทุน

  1. วิทยานิพนธ์  ต้องระบุอย่างชัดเจนว่า  “วิทยา นิพนธ์  ได้รับทุนอุดหนุนบางส่วนจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล”  (This thesis / dissertation is  partially  supported  by  Graduate  Studies  of  Mahidol  University  Alumni  Association) ทั้งนี้ให้ระบุในหน้าประวัติผู้วิจัย  หัวข้อ “ทุนวิจัย  (Research   Grant)”
  2. ต้องมอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมแผ่น CD ให้สมาคมฯ จำนวน 1 เล่ม
  3. ต้องเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ/การประชุมใหญ่ประจำปี หรือการสัมมนาประจำปีของสมาคมฯ  หรือตามโอกาสที่สมาคมฯ  กำหนด