การให้ทุน

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วนสำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554

>>>>ประกาศผลทุน

Title การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554
PDF Files Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา Date 6 พ.ค. 2554

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้อยู่ใน ระดับที่มีคุณภาพเป็นเลิศ จึงให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วนสำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีคุณภาพเป็นเลิศ

2. รายละเอียดการให้ทุนสำหรับระดับปริญญาโท
จำนวนทุน 60 ทุน
มูลค่าทุนละ 15,000.-บาท
กำหนดการยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง  1  มิถุนายน 2554
ประกาศผลการพิจารณาภายใน วันที่  1 กรกฎาคม 2554

3. คุณสมบัติของผู้มิสิทธิ์สมัครขอรับทุน
3.1 เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท
3.2 เป็นสมาชิกประเภทใดประเภทหนึ่งของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
3.3 กรณีที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยในโครงการเดียวกันจากแหล่งทุนอื่นอยู่แล้ว ทุนที่ได้รับต้องมี มูลค่าไม่เกิน 50,000.-บาท ต่อปี

4. คุณสมบัติของโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เสนอ
4.1 เป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดำเนินการเป็นวิทยานิพนธ์ได้ รวมทั้งได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว
4.2 เป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทยในการเขียน
4.3 โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

5. การเสนอขอรับทุน
5.1 การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เสนอตามแบบฟอร์ม G.M.U.A.A - 01 ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ กำหนดพร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
5.1.1 สำเนาหนังสืออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ
5.1.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5.2 เสนอสรุปโครงร่างวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน 10 หน้า  (A4)  เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย

6. เงื่อนไขและข้อผูกพัน
วิทยานิพนธ์ต้องระบุอย่างชัดเจนว่า "วิทยานิพนธ์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยบางส่วนจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" (This thesis is partially supported by Graduate Studies of Mahidol University Alumni Association)

7. เงื่อนไขและข้อผูกพัน
7.1 จะพิจารณาให้ทุนสำหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ไม่พิจารณาจัดสรรทุนให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
7.2 นักศึกษาที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่นๆ ต้องมีมูลค่าทุนที่ได้รับไม่เกิน 50,000.-บาท ต่อปี
7.3 ผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่ยุติโดยไม่มีการอุทธรณ์

8. การติดต่อขอรายละเอียดได้ที่
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย (ศาลายา)
โทร. 0-2441-5146 โทร/แฟกซ์ 0-2800-2447
สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/alumni
ยื่นสมัครด้วยตนเอง

.