คณะกรรมการสมาคม
คณะที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลa

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ
ประธานที่ปรึกษา์


a

รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก
ที่ปรึกษารศ.ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ผาสุวรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ที่ปรึกษา์


คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล


a

รศ.นพ.มันตรี จุลสมัย

นายกสมาคม


a


ศ.เกียรติคุณ สมทรง เลขะกุล

อุปนายก 1


a


รศ.ผาสุวรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

อุปนายก 2


a


ผศ.วิฑูรย์ ดวงแก้ว

อุปนายก 3

a


อาจารย์ ดร.โสฬส ศิริไสย์

เหรัญญิก


a


นายไพโรจน์ นวลคล้าย

ปฏิคม


a


ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์

ประชาสัมพันธ์์

a


ผศ.ดร.สมพงษ์ ธงไชย

เลขาธิการ


a

นางสมทรง เพชรรุ่ง

กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ


a


นายสุเทพ ชองกูเลีย

กรรมการ

a


อาจารย์ธรรมธร ธรรมสโรช

กรรมการ


a


ผศ.อนรรฆ จรัณยานนท์

กรรมการ


a


ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์

กรรมการ

a


อาจารย์ สพญ.วันทนีย์ รัตนศักดิ์

กรรมการ


a


รศ.สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี

กรรมการ


a


นางฉวีวรรณ ศรีบูรพาภิรมย์

กรรมการ

a


รศ.ดร.อุไรวรรณ โฆษิตานนท์

กรรมการ


a


นางอภิชา พลอยวิเศษ

กรรมการ


a


นายอินธนันต์ เหล็กนวลชูสิน

กรรมการ


คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล


a


ผศ.สมศรี ดาวฉาย

ผู้จัดการสมาคม